©Conseo
 

Kind in de knel

 • Ondersteun de vader en de fantastische moeder die elk willen Có-Ouderen, zelf samen kinderen opvoeden, al dan niet samen wónend. Verbeter taal politiek en cultuur van het maatschappelijk middenveld opdat váder ook in de traditionele gebieden wordt gerespecteerd. Wij moedigen aan vol te houden met grootbrengen van kinderen in voorspoed en geluk …
stop vaderloosheid in Haïti
woensdag 17 april 2013

Béter sociaal akkoord plús stimuleren economie

Na jarenlange trouwe dienst beslist een kantonrechter over ontslag. Hij stelt daarbij tegelijk een ontslagvergoeding vast. Aan ontslag van flexwerkers komt géen kantonrechter te pas. Hoewel de sociale kosten voor flexwerkers hoog zijn, is tijdelijk werk noodzakelijke smeerolie ten behoeve van opgaande lijn in economie. Dat vraagt om regels waarover is nagedacht en fatsoenlijke vergoeding.

Beperken van tijdelijk werk helpt economie niét, maar vergoeden van onkosten van beëindigen van flexwerk helpt wél het aanvaardbaar maken en houden voor de vele mensen die voor deze werksoort kiezen. Iedereen mag nu drie tijdelijke banen doen binnen drie jaren. Het sociaal plan van Mark Rutte waarover vandaag wordt gepraat in de Tweedekamer verlaagt de periode tot twee jaren. Dat geeft niet de gevraagde verbetering van arbeidsvoorwaarden.

Jongeren de mond gesnoerd door regeringsakkoord

Foto: Jonge Democraten

Wél een verbetering voor flexwerkers zou zijn een  werk-naar-werk vergoeding  bij ontslag (ook genoemd: transitie vergoeding). Voor nieuw werk wordt dikwijls verhuisd, wat kosten met zich mee brengt. Met de werk-naar-werk vergoeding kan zo nodig studie voor de nieuwe baan worden bekostigd, een laptop om bij te blijven of een trein-abonnement. De werk-naar-werk vergoeding maakt overstappen naar een nieuwe werkkring gemakkelijker.

Hoogleraar Paul de Beer (UvA) stelt voor dat niet een kantonrechter maar UWV toeziet op uitbetalen van de werk-naar-werk vergoeding. Dat is een goed idee. De hoogte van vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en de hoogte van het loon. Een sociaal akkoord is nodig dat tegelijk de economie stimuleert, het uitzicht daarop ontbreekt nu. Regelen van werk-naar-werk vergoedingen voor mensen met een tijdelijk contract helpt wél. Zo'n sociaal akkoord is nodig. Het zou goed zijn als werkgevers en werknemers dit oppakken.

Kandidaat Sociaal economische raad : Bert Kerkhof

Zie ook:

 • Wát vonden sociale partners bij akkoord?
 • Discussie in Financieel Dagblad over regels over tijdelijk werk:
  zekerheid voor flexwerkers versus hoop op groeispurt
 • Jonge socialisten: Mathijs Bouman begrijpt het niet
 • Tien punten plan van G500. Kom in actie
 •      
donderdag 28 maart 2013

Co-huren

Hedendaagse starters kiezen voor loopbaan alvorens trouwen. Mensen na scheiding wonen meestal eerst enkele jaren zonder partner alvorens hértrouwen. Vaders hebben minder te besteden en zoeken kleine woon-eenheden. Maar wél in de kwaliteit die men gewend is.

Zo'n 30 jaar geleden zijn flats gebouwd met daarin ruime gezinswoningen. Vanzelf spreekt dan dat twee of meer mensen samen een ruime flat betrekken, echter ieder met eigen kamers en privacy. Het model van onder- en hoofd- verhuur past niet bij moderne samenlevingsvormen. Daar waar samenwonenden geen huwelijk of samenwoningscontract hebben gesloten, is Co-huur (ook wel mede-huur genoemd) een geëigende vorm. Daarbij heeft élk van de huurders een afzonderlijk contract met de eigenaar. Dat voorkomt dat het contract op naam van de ander moet worden geschreven wanneer hoofdhuurder vertrekt en anderen willen blijven. Dus : met Co-huren eindigt het contract van de éen niét wanneer de ander opzegt. Co-huren beschermt veelal de vrouw maar ook de man.

Naast ex-gehuwden kiezen jongeren voor deze vorm van huren waarbij elk een eigen contract heeft met de vastgoed eigenaar. Co-huren maakt betaalbaar en veilig huren bereikbaar voor starters. Indien vader en zoon elk zelfstandige kamer(s) bewonen in dezelfde flat, herstelt vertrouwen dat eerder is geschonden door jeugdzorg' eenzijdig gedwongen verblijf bij moeder.

Respect voor verschil in relaties tussen mensen

Een aantal jongeren kiezen (bijvoorbeeld na buitenlandse stage via Stenden hogeschool te Emmen) voor een woonplaats als Singapore. Onlangs was koningin Beatrix in Singapore en maakte RTL-nieuws reportage van de ruime en groene mogelijkheden voor permanent wonen. De presterende fleur van actieven verdwijnt op deze wijze naar het buitenland, met alle werkgelegenheids- en vergrijzingsproblemen van dien in onze regio.

Justitie kan niét naar eigen dunk de éne keer zeggen dat ongehuwd samenwonenden geen Co-ouders zijn en een andere keer als het uitkomt zeggen dat Co-huurders juridisch aan elkaar zijn gebonden. Respect voor verschillende relaties die mensen hebben en onderscheid maken ontbreekt thans bij dictatoriale nomenklatura op het oostelijk platland en in landen als hongarije. Getuigen van- en voor- beter milieu betekent verantwoordelijkheid nemen en kandidaat zijn voor leiden van de vernieuwing.

 •      
dinsdag 12 maart 2013

Huisvesting van jongeren in Emmen en omgeving?

Emmen - De politiek moet actie ondernemen en jongeren meer uitzicht bieden op (betaalbare) woonruimte. Hoe is het als jongeren om in Emmen een woning te zoeken?

Jongeren huisvesting Emmen

Jongeren die willen verhuizen uit Emmen of pas naar Emmen zijn gekomen, hebben nauwelijks uitzicht op een woning. Daarbij speelt hun verslechterde positie op de arbeidsmarkt hun parten. Gepleit wordt voor aanpassen van het inschrijven bij woningcorporaties. Jongeren zouden inschrijvingsrechten die zij in Emmen opbouwen, moeten kunnen meenemen naar verhuurders elders waar de woningverdeling aan regels en een puntensysteem is gebonden. Punten van jongeren die staan ingeschreven horen mee te wegen bij beslissingen die individuele medewerkers van verhuurders elders maken.

Onvoldoende politieke wil lijkt aanwezig voor het oplossen van het probleem van bezoekersparkeren. "In dit land vol leegstand en politieke nota's is aandacht nodig voor jongeren die dakloos zijn of worden".

Reik jongeren helpende hand met huisvesting

Leegstaande panden kunnen voor bewoning geschikt gemaakt. Ook moet het voor mensen die hun huis niet verkocht krijgen, mogelijk worden het in tijdelijke verhuur te zetten. Aanmelden per internet verdient de voorkeur. Verwacht dat het voor veel bewoners en bezoekers wennen zal zijn om leegstaande panden per internet of per smartphone te registeren, maar dat uiteindelijk veel mensen hiervoor zullen kiezen, in plaats van voor een omslachtig pasjessysteem.

Men kan zich afvragen of investeringen voor het registratie systeem wel in verhouding staan tot het aantal mensen dat hier nu en in de toekomst gebruik van zal maken. Met een proef en evaluatie na een half jaar kan op basis van de evaluatie het systeem nog aangepast worden, of kan uit de praktijk blijken dat veel zorgen die burgers hebben onterecht zijn.

Hoe is het om als jongere een huis proberen te vinden in Emmen en omliggende regio? En welke leegstaande panden komen volgens jullie in aanmerking om verbouwd te worden tot jongerenwoningen? Laat het weten in de reacties!

 •      
maandag 25 februari 2013

Gregor Gysi verdacht van valse verklaring

Berlijn 11 feb 2013 - Discussie is over Stasi verdenkingen tegen linkse leider Gysi van de socialistische partij Die Linke. Er is sprake dat de 65 jarige beëdigde valse verklaringen gedaan heeft in samenhang met vermeende contacten met de Stasi, de oost-duitse inlichtingendienst.

De linkse partij heeft hem de rug toegekeerd en spreekt van smerige (schmutzige) verkiezingsstrijd. Voorzitter van de ondercommissie van stasi assistent (unterbehörde) Schreuder maant dat niet alle verdenkingen waar zijn.

Het gaat om een interview dat Gregor Gysi gaf in 1988 met Der Spiegel. Destijds was hij voorzitter van het College van Advocaten van de DDR. In een Stasi document berichten twee officieren van een gesprek dat zij kort daarna met Gysi voerden en waarvan zij altijd in het openbaar in ontmoeting met westerse journalisten hebben verhaald. Dat duidt op een grote nabijheid van Gysi met de staatszekerheid, menen vele experts.

Jochen Staadt van onderzoeksverband SED-Staat van de vrije universiteit van Berlijn: het is een hoofdstuk in een lange rij over jaren verzamelde documenten van het Ministerie voor Veiligheid die duidelijk maken dat coöperatie heeft plaatsgevonden.

Gysi die na een ski-ongeval in ziekenhuis ligt, weerspreekt alle verdenkingen wat betreft gesprek met Stasi mensen. Ontplofbaar voor Grysi is een beëdigde verklaring die hij in 2011 in een rechtszaak met omroep NDR heeft afgegeven. Hij heeft toen verklaard:

Ik heb op geen enkel moment willens en wetens over klanten of iemand anders meldingen gedaan aan de geheime dienst".

Beëdigde Verklaring 18-01-2011

Staat dat in tegenspraak met het gesprek met de Stasi officieren en zou dat een nieuwe indicatie zijn voor zijn samenwerking met de Stasi? Dat ziet Richard Schröder anders. Schröder is Voorzitter van de Ondercommissie van de Federale Overheid voor Stasi-aangelegenheden:

Op basis van oud materiaal kan men zijn oude uitspraken niet weerleggen. Over nieuw materiaal heeft tot nu toe niemand gepraat, daarom is het in mijn ogen tot nu toe een luchtnummer.

Het gaat niet om de oude beschuldigingen of Gregor Gysi Stasi war en gar zijn klanten verraden heeft, deze verdenkingen zijn tot nu toe niet bewezen. Het gaat nu om de vraag of zijn zijn oude statige (stattliche) verzekering met feiten overeenkomt. Zoniet, dan moet Gregor Gysi in elk geval strafrechtelijke maatregelen vrezen.

Robin Lautenbach Verslag voor ARD Tagesschau


De eindeloze verdenkingen

Berlijn 25 feb 2013 - Gysi was het die vrijspraak heeft gevraagd voor Rudolf Bahro en Robert Havemann. Bahro en Havemann waren in de jaren 70s en 80s voor de SED leiding van de DDR publieke vijanden nummer een en twee; Gysi was hun verdediger.


Gregor Gysi Voorzitter van Berlijnse links Klaus Lederer en de federale voorzitter van de partij Katja Kipping steunen Gysi: Omdat hij de beste is
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgens Gysi heeft hij van "een aantal officiële contacten" afgezien, nooit "informele samenwerking" onderhouden met de Stasi. Een commissie van de parlement acht het bewezen dat Gysi onder deknamen heeft gewerkt met de Stasi. Gysi ontving van het Federale Constitutionele Hof in 1998 vonnis dat hij zijn rechten als lid niet heeft verloren. Echter in het civiele leven kan Gysi gevolgen ondervinden voor zijn carrière en zijn glorie. Wat doet hij sindsdien, is de vraag.

Een gepensioneerde rechter vervolgt hem strafrechtelijk: Gysi heeft een valse verklaring gedaan, de officier van justitie in Hamburg controleert dit. Of de aanklacht tot een proces komt weet niemand. Het is zeker niet voorspelbaar of iets strafrechtelijk wordt veroordeeld, als daarover eerder werd onderhandeld in de perskamers van de hoven.

Lafontaine laat zijn toekomst verder open

Deze dagen valt op dat Oskar Lafontaine een geheim maakt van zijn persoonlijke en politieke bedoelingen. Gysi heeft deze dagen belang bij de "volledige solidariteit van de hele partij" die topambtenaren dagelijks verzekert.

1967 heeft Gysi gevraagd om toetreden tot de SED, die het vooral aan hem en zijn vaardigheid te danken heeft dat ze de vreedzame revolutie als PDS kon overleven voordat ze in 2007 aansloot bij de Linkse Partij.

De partij heeft sinds 1990 haar stellingname ten opzichte van de Stasi sterker dan publiek zichtbaar gedifferentieerd, zeker niet alleen goed voor de West-Duitse oorsprong van de helft van zijn leden. De jonge oost-duitse ambtenaren zijn moe van herhaaldelijk beschuldigingen van het Stasi verleden van de Ouden.

Maar de binnenlandse politieke discussie heeft in de 22 jaar sinds het einde van de SED en de DDR teruggebracht tot de geheime dienst van de Stasi. Theoloog Richard Schröder (sociaal-democraat) waarschuwde laatst in het dagblad: "angst voor contact over de Stasi" was Gysi zeker vreemd: "dienstbaarheid aan de Stasi waarschijnlijk ook".

Zijn gebrek aan belangstelling voor de kritische studie van de geschiedenis van de doctrinaire linksen heeft Lafontaine herhaaldelijk duidelijk gemaakt. Hij liet zich "de oude SED verhalen niet aan de kaak vasthouden", zei hij eens. In januari, marcheerde hij met zijn partner Sahra Wagenknecht ter nagedachtenis van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht langs de steen voor de "slachtoffers van het stalinisme". Lafontaine heeft tijd tot het begin van mei te verklaren of hij zal strijden voor de parlementaire verkiezingen. In de partij wordt dat beschouwd als speculatie op de zaak Gysi: Misschien wel snel vervanging voor de topfuncties nodig.

Mechtild Küpper voor Frankfurter Algemeine
 •      
zondag 24 februari 2013

Mythe van Amerika’s sociale mobiliteit

en de uitdaging aan het adres van uw webredacteur


With big budgets cuts looming,
it might seem crazy to talk about new spending
but let US try anyway.
Here is a plea for a tiny but vital increase
in federal spending:

In his State of the Union address,
president Obama propose to expand
early childhood education for children
from poor families.
This is an important idea that could
begin to help redress
a huge problem in America:
the lack of economic mobility.
America is long been seen as a place
where anyone can make it.
And yet studies over the past two decades
point to a different reality:

Economic mobility in the US is low
compared to what it was in times past
and with current levels in many
European countries and Canada

You hear all about rags-to-riches stories
but they are the exceptions.
A comprehensive study by the
Pew Economic Mobility Project documents,
that in the US today, few poor people
become even upper middle class.
Now some of the criticism
on presidents Obama's program
has come from people who worry about the
governments track record
in the area of early childhood education.
They point to Head start, the longstanding program
that provides this education
to disadvantaged children.

The department of health and human services
released a study of Head start in 2010,
(which was updated in 2012)
which concludes that its positive effects
begin to fade within a few years.
This has led many to call the program a failure,
an urged the government not to throw
good money after bad.
But people are jumping to conclusions
about a very complicated subject
without really understanding the study
or the limitations of social science research.

Three scholars from the university of Chicago
and the university of California Davis,
painstakingly explain why it is
premature to reject Head start.
They know that many factors may have intervened
to erode the early gains in test-scores.

For example there have been sharp rises in:

 1. single parent families, rises in
 2. non-English speaking households, rises in
 3. severe health problems
  like childhood obesity and diabetes

Most important, some studies show
that the scores level out:
children who have been through early education
do better in their professional lives.
The more we learn about neuroscience,
the clearer it becomes that the human brain develops
much sooner than we had believed.
So early stimulation and education
can be highly effective.

Look at the data from the rest of the world:
A 2012 report from the OECD
studying data from 34 rich countries,
concludes that early childhood education:

 1. Improves children’s cognitive abilities
 2. Reduces poverty
 3. Creates a foundation for lifelong learning
 4. Improves social mobility
 5. Makes learning outcomes more equitable

from generation to generation

In many rich countries,
90 percent of 3-year-olds
get childhood education.
The average for 4-year-olds is 81 percent.
In the US it is only 69 percent.
And those children tend to be from
middle and upper middle class families.
American government set the pace
for education for the past 150 years.
We have been the first country to
offer mass education anywhere.
That lead is now gone.

Obama's proposals will help the US start
to catch up in the great struggle for
high-quality human capital
that is going to define the next century.

Lets get started.

Lees Verder

Eerder in 2005 bracht Bert Kerkhof problemen van kinderen in kaart op basis van gegevens van het Sociaal cultureel planbureau over de lagere school periode.

De Uitdaging

---------- Message ----------
From: Green Card Program - USAFIS
Date: March 9th 2013
Subject: Successful Minorities in America
To: Valued Member Bert Kerkhof

*******************************************
Successful Minorities in America
End of Winter Sale – Take 10% Off
Immigrate to America with a Green Card
*******************************************

Why do immigrants succeed in America?

Someone willing to move halfway around the world will be more ambitious and hardworking than the average person.

As for growth, immigrants account for more than 30% of new businesses in America.

While President Barack Obama is fighting for immigration reform and wants to welcome more immigrants “to make American stronger” now is a great time to start a new life in America, Hawaii or even Alaska.

Enter the 2013 American Green Card Diversity Program to win Permanent Residency in America. 50,000 people and their families will win this year.

We guarantee your registration. With 12 years of professional service, we have helped more people win and immigrate to America than any other service provider!

Registration Fee - $33

About us: The USAFIS Organization is the leading Green Card review and submission company in the world. We have the highest immigration success rate and offer our customers the best service in multiple languages. We make sure that your Green Card application to the U.S. Department of State is completed on time and submitted properly so that you do not disqualify at any stage of the winning process.

**********************************************************

You received this email as an opted in subscriber to USAFIS Organization.
Review our privacy policy

**********************************************************

After completing your transaction, you will receive a confirmation email with a link to your personal Green Card Lottery Application. Please follow the link and fill in your details. USAFIS will submit your application to the U.S. Green Card Lottery October 2013. If you purchased a multiple year submission, USAFIS will re-submit your application for as many years as you applied for. When Purchasing a Double Application - USAFIS will submit your and your spouse's application.

We Accept a Variety of Payment Options

All payment methods use the highest level of internet security, protecting your online transaction. We Respect Your Privacy Privacy Policy

Don't hesitate to contact the USAFIS Organization through our online contact form, just use this link: Send a postal request to: USAFIS Organization, 2576 Broadway # 443 New York, NY 10025 U.S.A

 •      
donderdag 14 februari 2013

Maak kennis met mijn moeder en drie vaders

Regels zouden meer dan twee ouders toestaan

AMSTERDAM - We weten allemaal dat de huidige gezinnen veelal niet meer alleen bestaan uit mama en papa en de kinderen. Dit heeft ertoe geleid dat nederland werkt aan regels die het mogelijk maken meer dan twee mensen als ouders te hebben. Neem Susanne Supheert (25), ze heeft vier ouders:>

Het was meer dan 11 jaar geleden op een dinsdag in december dat de bom viel, Susanne was 13. Ze kwam thuis van school en vond haar vader achter zijn computer, haar moeder leunend tegen het dressoir. Haar ouders waren 22 jaar getrouwd. En nu kondigde haar vader aan dat hij homo was.

De familie veranderde na zijn aankondiging. Haar ouders zijn gescheiden; Susanne's vader verhuisde en hertrouwde - deze keer met een man. Haar moeder hertrouwde ook - ook een man. Dus nu 12 jaar later heeft Susanne vier ouders.

Gezinnen veranderen zo snel als de samenleving. Ouders vinden nieuwe partners; kinderen worden geadopteerd door homoseksuele of lesbische koppels. Het vader-en-moeder-model is in veel gevallen overbodig geworden. Discussies lopen sinds oktober vorig jaar in nederland voor het juridisch mogelijk maken van het erkennen van meer dan twee ouders. Maar het is niet alleen een juridische kwestie - op het spel staat de definitie van het ouderschap, en wat en wie de ouders zijn.

Deze discussie is in nederland te danken aan een vrouw - Liesbeth van Tongeren, een Groene parlementslid uit Den Haag. "Tot op heden doen we alsof patchwork families niet bestonden", zegt Van Tongeren. Politici en wetgevers baseren zich op een gezinsmodel dat al lang vervangen is door andere modellen. Dus heeft van Tongeren opgeroepen het Ministerie van Justitie opgeroepen te kijken naar de wettigheid van het hebben van meer dan twee ouders. Kinderen in nederland evenals in duitsland hebben slechts twee ouders, omdat ouderschap is gebaseerd op de notie van bloedverwantschap. "De moeder van een kind is degene die geboorte aangeeft", zegt paragraaf 1591 van het duitse burgerlijk wetboek.

Dat een kind kan opgroeien met twee moeders is geen mogelijkheid die wordt behandeld in het Duits of Nederlands recht. En van Tongeren wil dat veranderen. Voor haar is dat een kwestie van gelijke rechten voor hetero- en homo- seksuele paren. Sterker nog, het gaat over de vereenvoudiging van het gezinsleven. "Voor lesbische ouders bijvoorbeeld beginnen de problemen al met kleine dagelijkse dingen zoals dat slechts éen ouder een toestemmingsbriefje voor hun kind kan ondertekenen om op school excursie te gaan." Verder gaan de problemen met belasting, verzekering en overerving.

Ook heteroseksuele ouders

Het zijn echter niet alleen homoseksuele ouders die getroffen worden door de verouderde familie modellen. Soms worden patchwork families Roze Gezinnen genoemd. Volgens van Tongeren groeien zo'n 25.000 kinderen daar op. Echter de kwestie is ook van belang in gezinnen waar sprake is van een stiefouder - te vaak nog hebben stiefouders minder rechten. "Regels moeten worden aangepast aan maatschappelijke veranderingen en de werkelijkheid, niet andersom", zegt ook Bert Kerkhof.

Het is nog onduidelijk wanneer de ontwerp-regelgeving wordt afgerond. Het gesprek is net begonnen en kan maanden duren, zelfs jaren. Van Tongeren zegt: "De kwestie is zo gevoelig als het homohuwelijk". Het heeft even geduurd om zelfs wat dit betreft een en ander te regelen, maar van Tongeren ziet geen reden waarom het debat in haar land niet op internationaal vlak wordt voortgezet. Ze zegt dat ze verrast is door de positieve reacties op haar initiatief. Ze tweette eens dat toen ze in een restaurant liep, de gasten spontaan begonnen te applaudisseren.

Het nieuwe samengestelde gezin

Er zijn natuurlijk ook critici, die meestal gebruik maken van het argument dat opgroeien met de traditionele moeder en vader het beste is voor kinderen - een concept dat van Tongeren gelijkstelt aan vooroordeel. Aan het eind van de dag is het niet iemands geslacht dat hem een goede ouder maakt. En drie of meer ouders kunnen minstens zoveel houden van kinderen als twee. Een ander argument dat Tongeren vaak hoort: het is al moeilijk genoeg voor twee ouders om overeenstemming te bereiken over een uitkomst als er problemen zijn. Met drie of meer betrokkenen zou het onmogelijk zijn.

Susanne Supheert weet iets over de negatieve aspecten van het hebben van meer dan twee ouders. In haar geval was dat eerst sterk verbonden aan haar vader homoseksualiteit. "Ik ging door de puberteit, en ik heb echt geen behoefte aan zoiets". Maar ze gelooft dat meer dan twee juridische ouders mogelijk moet zijn. "Geen kind wordt daar slechter van" - zelfs als het kan soms moeilijk zijn "omdat iemand altijd gemist wordt". Maar het kan je ontwikkeling versterken, je leert er van". Tolerantie, bijvoorbeeld.

Vandaag werkt Susanne voor de gemeente Den Haag. Alle vier de ouders wonen in de buurt en ze ziet hen regelmatig. Ze zou niet willen worden gescheiden van een van hen, zegt ze: "We zijn een familie".

 •      
donderdag 7 februari 2013

Vaderen in Oekraïne

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.
 •      
woensdag 16 januari 2013

Justitie en Papa

Justitie en Papa: Vandaag is rood

Vandaag 16 jan 2013 is rood …


Cher Olivier Gourson de Mont rouge,

Merci pour le dessin de Mme la Juge et la lettre de le Maire de Strassbourg. Trouvez femmes qui osent montrer leurs seins. Allons de l'avant,

    Bert Kerkhof

Sujet: Révolte des pères orphelins de leurs enfants

Vous avez tenu à attirer mon attention sur la question du droit de garde des enfants, et plus particulièrement sur les droits des pères. Le groupe socialiste du Sénat, dont je suis membre, travaille sur ce sujet. Je lui ai donc transmis votre courriel afin qu’ils nourrissent notre réflexion. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

    Roland Ries
    + Maire de Strasbourg   et
    + Élu membre suppléant de la Délégation française aux Assemblées parlementaires
       du Conseil de l'Europe et de l'Union de l'Europe occidentale   et
    + Membre du groupe socialiste du Sénat français
       Palais du Luxembourg
       15 rue de Vaugirard
       75291 PARIS Cedex 6
       Fixe : +33 (0) 1 42 34 34 60
       Fax : +33 (0) 1 42 34 42 29

 •      
vrijdag 21 december 2012

Afwijzing op verzoek heropenen zaak Willeke Dost

Burgerverzoek voor heropenen van de zaak van Willeke Dost is afgewezen door het gerechtshof in Leeuwarden. Eerder in juni van dit jaar stopte het openbaar ministerie in Assen de zaak van het verdwenen 15-jarige meisje uit Koekange terug in de doofpot.

20 dec 2012

Pleegfamilie Willeke Dost niet vervolgd   Pleegfamilie Willeke Dost niet vervolgd

BARNEVELD - Justitie hoeft de pleegfamilie van de sinds 1992 vermiste Willeke Dost niet te vervolgen, heeft het gerechtshof in Leeuwarden donderdag bepaald in een zogeheten artikel 12-procedure. De procedure was aangespannen door een tante van het meisje dat in 1992 op 15-jarige leeftijd verdween.

De tante wilde dat het Openbaar Ministerie in Assen de pleegmoeder en pleegbroer van Dost zou vervolgen, omdat zij volgens haar iets met de verdwijning van haar nichtje te maken hebben. De pleegmoeder en pleegbroer zaten eerder al korte tijd vast. Na hun arrestatie werd een lichaam nooit gevonden. De pleegvader is inmiddels overleden.

Het dossier is overgedragen aan een coldcaseteam. Als er nieuwe tips of aanwijzingen zijn, gaan dat team daar meteen mee aan de slag. Volgens een asser persofficier is het wachten nog altijd op de gouden tip. Daar staat ook altijd nog een beloning uit van 20.000 euro. Die is in 2004 uitgeloofd door de toenmalige hoofdofficier van justitie om de zaak eindelijk eens op te kunnen lossen.

Lees tevens …

 • De commissie Samson en onderzoek naar seksueel misbruik

21 nov 2012

Verzoek aan gerechtshof van Klaasje Wopken   Verzoek aan gerechtshof van Klaasje Wopken

HAARLEM Klaasje Wopken - de tante van Willeke Dost - en haar advocaat willen dat de pleegmoeder en pleegbroer van Willeke opnieuw worden gehoord door de politie. Volgens de advocaat zijn in de verhoren een aantal zaken blijven liggen. Onder meer het mogelijk seksueel misbruik door familieleden van het pleeggezin. Vanmiddag diende het verzoek bij het gerechtshof in Leeuwarden. Wopken heeft goede hoop dat de zaak van haar in 1992 verdwenen nichtje uit Koekange opnieuw wordt heropend.

Over vier tot zes weken neemt het hof een beslissing. Sinds de verdwijning van Willeke is er vaker met de beschuldigende vinger naar de pleegfamilie gewezen. In 2010 zijn de pleegmoeder en broer voor het laatst vastgehouden. De boerderij en de omgeving van de familie zijn toen grondig doorzocht, maar er werden destijds geen sporen van Willeke gevonden. Na negen dagen kwamen Herna en Bart Mulders weer vrij. Herma Mulder wil niet reageren op het huidige verzoek van tante Klaasje Wopken en haar advocate.

18 nov 2012

Oud-rechercheur: Willeke Dost is vermoord   Oud-rechercheur: Willeke Dost is vermoord

VLEDDER - Willeke Dost is twintig jaar geleden vermoord. Haar pleeggezin in Koekange is bij het misdrijf tegen de toen 15-jarige Willeke betrokken. Oud-rechercheur Dick Gosewehr uit Vledder is daarvan overtuigd.

Hij heeft het complete dossier doorgespit. Gosewehr zegt daarin voldoende bewijs te hebben gevonden om de strafzaak tegen pleegmoeder Herna M. en pleegbroer Bart M. te heropenen. Willeke zou stelselmatig seksueel zijn misbruikt en ten tijde van haar verdwijning zwanger zijn geweest. Van Willeke Dost ontbreekt tot op de dag van vandaag ieder spoor.

Volgens Gosewehr kan het pleeggezin in ieder geval vervolgd worden voor betrokkenheid bij het laten verdwijnen van het lichaam van Willeke. Het gerechtshof in Leeuwarden behandelt volgende week het verzoek om de strafzaak weer op te pakken. Dick Gosewehr was zaterdag te gast in het RTV Drenthe radioprogramma Cassata.

4 sep 2012

Verdwijning Willeke: schuitje varen met Fred Teeven   Verdwijning Willeke: schuitje varen met Fred Teeven

ROTTERDAM - Als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie staat Fred Teeven voor veiligheid. Ondertussen lopen er zeker 15 duizend veroordeelde criminelen rond op vrije voeten. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Het lukt Justitie niet om de zoekgeraakte criminelen op te pakken. Wat gaat Fred Teeven in een nieuw kabinet doen om dit probleem op te lossen? Fred Teeven is vrijdag 7 september te gast in The Friday Move. Wilfred Genee ontvangt de staatssecretaris in Rotterdam.

18 juni 2012

Asser politie sluit zaak Willeke Dost   Asser politie sluit zaak Willeke Dost

ASSEN - De politie van Assen is uitgekeken in de tent die is opgezet voor onderzoek wat betreft de zaak van het verdwenen 15-jarige meisje Willeke Dost uit Koekange.

Volgens hen zijn er geen aanknopingspunten meer om verder te gaan. Willeke Dost verdween in de nacht van 14 op 15 januari 1992 uit het huis van het pleeggezin in Koekange. De pleegmoeder en pleegbroer worden gezien als verdachten. In 2010 werd in en om de boerderij gezocht naar sporen van Willeke, maar de zoektocht leverde niets op en daarom werd getwijfeld over betrokkenheid van het pleeggezin bij de vermissing van het meisje. In december 2011 werd de verdenking tegen hen geseponeerd.

Gouden tip

De asser politie draagt het dossier over aan het coldcaseteam. Als er nieuwe tips of aanwijzingen zijn, gaan dat team daar meteen mee aan de slag. Volgens persofficier Gerben Wilbrink is het wachten nog altijd op de gouden tip. Er staat ook altijd nog een beloning uit van 20.000 euro. Die is in 2004 uitgeloofd door de toenmalige hoofdofficier van justitie om de zaak eindelijk eens op te kunnen lossen.

Gerechtshof

Voor het gerechtshof in Leeuwarden loopt trouwens nog wel een bezwaar in de zaak Willeke Dost. De tante van Willeke, Klaasje Wopken wil dat het sepot tegen het pleeggezin ongedaan wordt gemaakt. Ze wil dat het OM in Assen hen toch vervolgt voor betrokkenheid omdat zij gewoon meer moeten weten. Bovendien wil ze ook opening van het volledige dossier, zodat ze kan zien wat er allemaal onderzocht is. Klaasje Wopken blijft strijden, omdat ze wil weten wat er 20 jaar geleden met haar nichtje gebeurd is.

12 juni 2012

Tante van Willeke Dost toch gehoord door gerechtshof   Tante van Willeke Dost toch gehoord door gerechtshof

LEEUWARDEN - Tante van Willeke Dost Klaasje Wopken wordt in oktober gehoord door het gerechtshof in Leeuwarden, waar ze een strafklacht heeft ingediend. De 15-jarige Willeke Dost verdween twintig jaar geleden spoorloos uit de boerderij van haar pleeggezin in Koekange. Haar tante wil dat het openbaar ministerie in Assen de twee eerdere verdachten in deze vermissingszaak toch vervolgt.

Het gaat dan om de pleegmoeder en pleegbroer. Die zaten na een grootschalig onderzoek in 2010 enige tijd vast op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke. Rond de boerderij werd naar sporen gezocht, zonder resultaat. Het OM seponeerde begin dit jaar de zaak, maar de tante legt zich daar niet bij neer.

Doorbraak

Dat ze in oktober gehoord gaat worden, noemt haar advocaat Esther Vroegh een doorbraak. Het gerechtshof had de zaak ook schriftelijk kunnen afdoen en mijn cliënt zo kunnen laten weten dat haar bezwaar is afgewezen. Het wordt dus serieus opgepakt.

Tante Klaasje Wopken is blij met de uitnodiging van het gerechtshof en hoopt dat er eindelijk eens duidelijkheid komt over het lot van haar nichtje. Er hoeven niet eens mensen bestraft te worden, als ik maar weet wat er gebeurd is en waar ze is. De pleegmoeder in Koekange laat weten dat zij tot nu toe geen uitnodiging heeft ontvangen van het gerechtshof voor nader verhoor. Zij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.

6 dec 2011

Pleegmoeder Mulders aan het woord op drentse tv   Pleegmoeder Mulders aan het woord op drentse tv

ASSEN - In het tv programma Drents diep een uitgebreid interview met Herna Mulders, de pleegmoeder van de in 1992 verdwenen Willeke Dost. Samen met de pleegbroer was zij tot voor kort verdachte in deze zaak. Het openbaar ministerie zegt geen bewijs te hebben voor vervolgen van de twee. Immers een zoektocht in het huis van de pleegfamilie en de landerijen er omheen leverde niets op. Ook van Willeke Dost is sinds 1992 geen spoor. Mulders vertelt openhartig over de afgelopen periode waarin ze is gezien als verdachte.

5 dec 2011

Advocaat: familie Dost wil dossier inzien   Advocaat: familie Dost wil dossier inzien

AMSTERDAM - Advocaat Richard van der Weide wil namens de familie Dost inzage in het dossier rond de verdwenen Willeke Dost. De advocaat wil vooral achterhalen hoe er in de beginfase van het onderzoek is gehandeld en of er andere verdachten zijn geweest.

De pleegmoeder en de pleegbroer van de in Koekange vermiste geraakte Willeke Dost worden niet langer verdacht van betrokkenheid bij haar verdwijning. De familie Dost verkeert sinds 1992 in onwetendheid over wat er met de toen 15-jarige Willeke is gebeurd. Het OM heeft volgens van der Weide de familie geweigerd inzage te geven in het dossier. Hij stapt daarom naar de rechter.

2 dec 2011

Asser sepot: pleegfamile niet vervolgd   Asser sepot: pleegfamilie niet vervolgd

ASSEN - De pleegmoeder en pleegbroer van Willeke Dost worden niet strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft het openbaar ministerie Assen bekend gemaakt. Volgens Gerben Wilbrink van het OM is niet genoeg bewijs om een rechtszaak te beginnen wegens de verdwijning in 1992 van het 15-jarige meisje, justitie blijft de zaak wel onderzoeken. Pleegmoeder Herna Mulders is blij dat de pleegfamilie niet wordt vervolgd.

Onderzoek

In het onderzoek is op vijf plekken vergeefs gezocht naar het lichaam van Willeke, onder meer op de begraafplaats in Koekange.

Er wordt nu vooral gezocht naar nieuwe informatie over de verdwijning van het meisje uit Koekange in 1992. Persofficier Gerben Wilbrink zegt dat er nog steeds informatie over de zaak binnenkomt: Er is nog concrete informatie die de politie uitzoekt. Zolang er informatie binnenkomt die het waard is te onderzoeken gaan we door met het onderzoek.

25 okt 2010

Zoektocht naar Willeke Dost in buurt van Koekangerveld   Zoektocht naar Willeke Dost in buurt van Koekangerveld

MEPPEL - Anneke Mioch uit Meppel speurt zaterdag met een groep vrijwilligers naar de verdwenen Willeke Dost uit Koekange. Aanleiding is een drietal anonieme tips die wijzen naar dezelfde plek bij een vennetje in de buurt van Koekangerveld.

20 sep 2010

Graafwerk naar Willeke Dost in Koekange   Graafwerk naar Willeke Dost in Koekange

KOEKANGE – Het openbaar ministerie is maandagochtend gestart met de graafwerkzaam- heden op de voormalige stortplaats in Koekange achter de boerderij waar Willeke Dost als pleeg kind heeft gewoond. Ze hopen daar sporen te vinden van de in 1992 verdwenen meisje. Familieleden hadden deze plek al eerder aangewezen als de plek waar het meisje zou kunnen zijn begraven. Om dit uit te kunnen sluiten zijn maandag de graafwerkzaamheden gestart. Begin dit jaar is de boerderij en omgeving al hermetisch onderzocht door het OM, maar is er niets aangetroffen. De pleegmoeder en haar zoon werden toen aangehouden op verdenking bij betrokkenheid bij de dood van Willeke, werden na een week weer vrijgelaten.

 

'Haar lichaam is doordrenkt van Willeke Dost'   'Haar lichaam is doordrenkt van Willeke Dost'

GRONINGEN - Justitie geeft de moed niet op. Met een vierde graafonderzoek in Koekange wordt momenteel opnieuw gezocht naar sporen van de in 1992 verdwenen tiener Willeke Dost (15). DvhN-verslaggever Ed van Tellingen heeft in de krant van morgen een uitgebreid interview met pleegmoeder Herna M. Zij wordt verdacht betrokken te zijn bij de mysterieuze verdwijning van Willeke. Van Tellingen: Herna maakt een heel rustige indruk. Ze zegt niet anders te kunnen dan lijdzaam toezien nu justitie bezig is en het allemaal te ondergaan. Maar de zaak en de onderzoeken grijpen haar zeer aan. Ze vertelde me hoe haar lichaam is doordrenkt van Willeke. Haar zenuwen, haar pezen, alles in haar is gespannen. Ze staat op met Willeke en gaat met haar naar bed.

17 juni 2010

Verdachte pleegmoeder en pleegbroer weer vrij   Verdachte pleegmoeder en pleegbroer weer vrij

ASSEN - De twee verdachten in de zaak Willeke Dost zijn weer op vrije voeten. Dat heeft het asser openbaar ministerie woensdag besloten. Er is onvoldoende bewijs om ze langer vast te houden, nu er rond de boerderij van de pleegouders niets is gevonden. Ook de verhoren van de verdachten, leverden niets op.

Pleegmoeder Herna M. uit Koekange en pleegbroer Bart werden op 7 juni aangehouden op verdenken van betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke Dost. Het toen 15-jarige meisje verdween in de nacht van 14 op 15 januari 1992. Sindsdien heeft niemand meer iets van haar vernomen. De verdachten ontkennen iets met de verdwijning te maken te hebben.

De pleegmoeder en pleegbroer van Willeke blijven verdachten in deze zaak. Het is nog onduidelijk hoe het onderzoek verder gaat, dat moet volgende week duidelijk worden. Het is een teleurstelling, we hadden graag duidelijkheid gehad, zegt persofficier van justitie Eva Kwakman. Vincent Wolting, de advocaat van pleegbroer Bart. M. zegt de vrijlating te hebben verwacht.

16 juni 2010

Verdachten ontkennen betrokkenheid verdwijning   Verdachten ontkennen betrokkenheid verdwijning

Bij de boerderij in Koekange wordt niets gevonden. Herna en Bart Mulders zijn na negen dagen vrijgelaten. Beide verdachten ontkennen iedere betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke Dost. Herna M. wil niet voor de camera verschijnen. Het dorp reageert heel nuchter op alle ontwikkelingen. Een Koekanger reportage van RTV drenthe.

12 juni 2010

Lichaam Willeke Dost niet gevonden bij boerderij   Lichaam Willeke Dost niet gevonden bij boerderij

DEN HAAG - Het lichaam van Willeke Dost is niet gevonden bij de boerderij van haar pleegouders aan de Koekanger dwarsdijk.

Het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut - het NFI - is klaar. Het NFI heeft onder meer gebruik gemaakt van een grondradar en een elektrische zeef. Ook zijn honden ingezet. Het onderzoek bij de boerderij is uitgevoerd door 40 mensen. Justitie heeft wel een aantal goederen in de boerderij gevonden die nader worden onderzocht. Ook sluit het openbaar ministerie niet uit dat nog op andere plaatsen gezocht gaat worden. De pleegmoeder en pleegbroer van Willeke zitten nog steeds vast en worden verhoord.

Willeke Dost verdween in de nacht van 14 op 15 januari 1992. Sinds die nacht is er niets meer van haar vernomen.

11 juni 2010

Voorarrest pleegmoeder en pleegbroer is verlengd   Voorarrest pleegmoeder en pleegbroer is verlengd

ASSEN - De pleegmoeder en de pleegbroer van Willeke Dost blijven nog zeker acht dagen vastzitten. De rechter-commissaris heeft donderdagmiddag het voorarrest van de twee verlengd.

Moeder Herna M. en zoon Bart M. werden afgelopen maandag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke in 1992 in Koekange. Het huis van Herna M. aan de Koekanger dwarsdijk is nog altijd hermetisch afgesloten in verband met onderzoek. Volgens politie is op verschillende plekken gegraven, maar dit heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd. Het OM meldt dat het onderzoek langer zal duren dan eerst werd ingeschat.

8 juni 2010

Helicoptervlucht van De Telegraaf met RTV Drenthe   Helicoptervlucht van De Telegraaf met RTV Drenthe

ASSEN - Politie begint direct na de arrestatie van de pleegmoeder Herna M. en haar zoon Bart met graafwerkzaamheden. Hekken met zeil ontnemen al het zicht op de boerderij en omgeving. We weten niet waar de recherche precies graaft. De volgende dag huren we samen met dagblad de Telegraaf een helikopter. Verslaggever Hielke Meijer maakt een vlucht boven Koekange om te zien wat de politie uitvoert. Wij vinden het onze plicht om te vertellen waar Justitie en politie aan het graven zijn. De buurt heeft het recht om te weten of hun verhalen serieus genomen worden. Het is zeker niet de bedoeling om er boven op te staan als er stoffelijke resten worden gevonden. RTV Drenthe heeft als nieuwsorganisatie de plicht om de overheid te controleren en het publiek te informeren over wat politie en Justitie uitvoeren.

 

Tweede dag zoektocht naar sporen Willeke Dost   Tweede dag zoektocht naar sporen Willeke Dost

DEN HAAG - Een forensisch archeoloog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werkt mee aan het nieuwe onderzoek naar de verdwijning van Willeke Dost.

Bij de doorzoeking in en rondom de woning kijkt de archeoloog samen met specialisten van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) naar de samenstelling en verstoringen van vegetatie en bodem. Het NFI meldt op de eigen website: Verschillende soorten verstoringen hebben ieder hun eigen specifieke invloed op het ontbindingsproces van een begraven stoffelijk overschot en op de planten en dieren in de omgeving.

Een team van het Korps Landelijke Politiediensten ondersteunt de drentse politie in het onderzoek. In totaal telt het onderzoeksteam nu dertig personen. TV Drenthe heeft opnamen vanuit de lucht gemaakt van het onderzoek en uitgezonden.

 

Met aanhouden pleegmoeder zit politie op goed spoor   Met aanhouden pleegmoeder zit politie op goed spoor

MEPPEL - Opgelucht. Dat is de moeder van de hartsvriendin van Willeke Dost, Anneke Mioch. Volgens haar zit de politie met de aanhouding van de pleegmoeder van Willeke eindelijk op het goede spoor.

7 juni 2010

Van Willeke Dost is al 18 jaar niets vernomen   Van Willeke Dost is al 18 jaar niets vernomen

ASSEN - De 15-jarige Willeke Dost verdween in januari 1992. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Een overzicht:

Juni 2010: De drentse politie maakt bekend dat de pleegmoeder en pleegbroer van Willeke Dost zijn aangehouden.

Oktober 2009: De drentse politie heropent officieel het onderzoek naar het verdwenen meisje. Volgens de politie zijn er voldoende vragen om een nieuw onderzoek te beginnen. De politie meldt de komende maanden tientallen mensen te gaan horen over de verdwijning. Er zijn echter nog steeds geen bewijzen die definitief op een misdrijf wijzen.

Mei 2009: Drentse politie begint opnieuw een onderzoek naar de verdwijning van het meisje. Politie en justitie willen nog één keer alle onderzoeksinformatie inventariseren en kijken of er, met behulp van de huidige opsporingstechnieken, aanknopingspunten zijn voor nieuw onderzoek. Het OM benadrukt dat er geen sprake is van recente ontwikkelingen in de zaak.

Mei 2004: Het Landelijk Team Kindermoord en de tv-programma's Opsporing Verzocht en Vermist blazen de nu twaalf jaar oude vermissing nieuw leven in. In mei toont de politie verouderingsfoto's van het meisje. Er wordt een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. De politie krijgt ruim honderd tips binnen, maar deze leiden niet tot een doorbraak in het onderzoek.

Januari 1992: In de nacht van 14 op 15 januari verdwijnt de 15-jarige Willeke Dost in het holst van de nacht uit de boerderij van haar pleegouders in het dorp Koekange. Er ontbreken alleen wat kleren en een foto van Willekes overleden moeder. De ouders van het meisje kwamen eind 1976 om het leven door een auto-ongeluk. De politie kan na onderzoek niet uitsluiten of het meisje nog leeft of dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf.

 

Informatieavond Koekange over zaak Willeke Dost   Informatieavond Koekange over zaak Willeke Dost

DE WOLDEN - Ruim vijftig mensen hebben maandagavond de door de gemeente en politie belegde informatieavond bezocht over het onderzoek naar Willeke Dost, die in 1992 op 15-jarige leeftijd spoorloos verdween in Koekange.

Politiechef Bart Gehasse en burgemeester Peter Snijders van gemeente De Wolden waren tevreden over het verloop van de avond. Volgens de burgervader werden er veel vragen gesteld over de noodverordening en over de voortgang van het onderzoek en toonden de dorpsgenoten zich zeer betrokken. Het gebied rond de boerderij is de komende dagen, zolang de politie er onderzoek verricht, afgesloten. Burgemeester Peter Snijders van de gemeente De Wolden gaf een noodverordening af, waardoor het verboden is het gebied te betreden.

Aanhoudingen

Maandag werden de pleegmoeder in Koekange en de pleegbroer in Arnhem gearresteerd. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke Dost. De pleegmoeder ontkent - volgens haar advocaat - iedere betrokkenheid bij de verdwijning. Vooral privédetective Robert van Hoove uit Haren zorgde met een gedegen uitgewerkt scenario voor een doorbraak. De detective heeft op vrijwillige basis diverse mensen gehoord.

 

Willeke Dost vermist: bewoners zijn geschokt   Willeke Dost vermist: bewoners zijn geschokt

KOEKANGE - Het 15-jarige meisje Willeke Dost verdween op 15 januari 1992 in de vroege ochtend uit het huis van haar pleegouders. Ook haar fiets was weg. Ze nam een foto mee van haar overleden ouders. Sindsdien is er nooit meer iets van haar vernomen. De Koekanger bewoners zijn geschokt en weten van niets.

 

Woning pleegouders Willeke Dost afgezet   Woning pleegouders Willeke Dost afgezet

KOEKANGE - De politie heeft maandag een groot gebied rond het huis van de pleegouders van Willeke Dost net buiten Koekange afgezet. Voor het huis staat een grote witte vrachtwagen met een groot zwart scherm er om heen. Rond het huis zijn heel veel politiemensen bezig met onderzoek. Het gebied is niet begaanbaar voor verkeer. Bij de afzetting heeft zich veel pers verzameld. Ook het weiland achter het huis van de pleegouders van Willeke is afgezet. De politie doet ook daar intensief onderzoek tussen de koeien.

 

Twee arrestaties vanwege verdwijning Willeke Dost   Twee arrestaties vanwege verdwijning Willeke Dost

Assen - Achttien jaar na de verdwijning van de destijds 15-jarige Willeke Dost worden haar pleegmoeder en pleegbroer opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van het meisje. Al jaren gaan in het dorp geruchten dat zij betrokken zouden zijn bij Willekes verdwijning en dat haar lichaam achter de boerderij zou zijn begraven. De puber verdwijnt in januari 1992 spoorloos en sindsdien is nooit meer iets van haar vernomen. De zaak Dost is één van de meest geruchtmakende drentse verdwijningszaken.

 

Justitie gaat uit van misdrijf in zaak Willeke Dost   Justitie gaat uit van misdrijf in zaak Willeke Dost

ASSEN - De politie heeft maandagochtend de pleegmoeder van Willeke Dost in Koekange en de pleegbroer in Arnhem gearresteerd. Willeke Dost is al ruim 18 jaar vermist. Ze heeft op 15-jarige leeftijd haar woning op 15 januari 1992 verlaten met een fiets, sindsdien is niets meer van haar vernomen.

De twee personen worden verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke Dost, dat zei hoofdofficier van justitie Monte van Capelle op persconferentie: Er zijn voldoende verdenkingen voor een strafbaar feit.

Een team van zeven rechercheurs heeft vorig jaar alle oude informatie opnieuw geordend. Het betrof informatie uit eerder onderzoeken. Via een privé-detective kwam ook nieuwe informatie tot beschikking van de politie. Het vermoeden van een ernstig misdrijf voerde daarna de boventoon. Er zijn 165 oude en nieuwe getuigen gehoord.

Het is volgens de politie niet uitgesloten dat het lichaam zich in de grond rond de boerderij bevindt. Er wordt gebruik van een tracer, een soort grondradar waarmee tot drie meter diep kan worden gekeken en waarmee driedimensionale beelden worden gemaakt. Dat onderzoek gaat meerdere dagen duren.

De gemeente houdt maandagavond om acht uur een informatieavond in het dorpshuis van Koekange. Met deze avond wil de gemeente ruimte geven aan de gevoelens die mogelijk leven naar aanleiding van de aanhoudingen. Burgemeester Peter Snijders hoopt dat er nu een punt kan worden gezet achter deze zaak. Hij heeft een noodverordening ingesteld, die maandag om half acht is ingegaan. Dit om het onderzoek ter plekke ongestoord en zorgvuldig te laten verlopen. Alleen de zes families die in de omgeving wonen, kunnen op vertoon van een pasje en een identificatiebewijs het gebied betreden.

 

Arrestaties in verdwijningszaak Willeke Dost   Arrestaties in verdwijningszaak Willeke Dost

ASSEN - De pleegmoeder en pleegbroer van het in 1992 verdwenen meisje Willeke Dost zijn aangehouden. Een woordvoerder van het openbaar ministerie in Assen zei dat maandag naar aanleiding van berichtgeving van RTV Drenthe.

Willeke verdween in januari 1992 op vijftienjarige leeftijd. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. Vorig jaar heropende de drentse politie het onderzoek naar de verdwijning.

 

Twee verdachten in zaak Willeke Dost   Twee verdachten in zaak Willeke Dost

ASSEN - Voor de mysterieuze verdwijning van Willeke Dost uit Koekange op 15 januari 1992 zijn vanmorgen twee personen aangehouden: de 66-jarige pleegmoeder Herma M. en de 38-jarige pleegbroer Bart M. Het openbaar ministerie vermoedt dat het destijds 15-jarige meisje om het leven is gebracht. Het onderzoek naar de verdwijning van het meisje is vorig jaar september nieuw leven ingeblazen, mede door tussenkomst van een privé-detective.

 

Opnieuw onderzoek naar verdwijning Willeke Dost   Opnieuw onderzoek naar verdwijning Willeke Dost

VLEDDER - Ex-rechercheur Dick Gosewehr uit Vledder heeft aanwijzingen dat Wileke Dost niet is weggelopen. Volgens Gosewehr is zij slachtoffer van een misdrijf. Hij schrijft dit in een rapport samen met een psychologe. Dit rapport is in 2004 aangeboden aan justitie. Daarop is van de kant van justitie nooit antwoord gekomen. Het is Ron Reinds van politie drenthe die de informatie van papier heeft overgebracht naar digitale media teneinde het te bekijken.

10 okt 2009

Mogelijk doorbraak in zaak Willeke Dost   Mogelijk doorbraak in zaak Willeke Dost

AMSTERDAM - Het RTL-programma Het zesde zintuig denkt een doorbraak te hebben in de zaak van Willeke Dost.

Het meisje verdween in 1992 op 15-jarige leeftijd spoorloos uit de boerderij van haar pleegouders aan de Koekanger dwarsdijk. Het zesde zintuig behandelt dit seizoen vastgelopen politiezaken. De paragnosten leidden de redactie naar een bosperceel waar vrijdag onderzoek werd gedaan door voormalig legerkapitein Harry Jongen, alias De Neus, die door met een metalen pen in de grond te prikken de geur van een lijk kan waarnemen.

De aflevering van het zesde zintuig waarin de zaak Willeke Dost wordt behandeld is uitgezonden op donderdag 22 okt 2009.

26 mei 2009

Dorp houdt kaken op elkaar. De zaak op drentse tv   Dorp houdt kaken op elkaar. De zaak op drentse tv

KOEKANGE - De zaak Willeke Dost. De vraag in deze zaak is of er een misdrijf is gepleegd ja of nee. Familie van Willeke heeft altijd getwijfeld over de verdwijning van het vijftienjarige meisje uit Koekange. In het dorp houdt iedereen in ieder geval de kaken op elkaar. Verschillende experts en oud politiemensen zeggen dat de drentse politie de zaak nooit serieus heeft onderzocht. De politie heeft nu besloten om een team van zeven rechercheurs op de zaak te zetten en te kijken of er nog meer boven tafel kan komen. In het tv programma Drents diep wordt de zaak op een rij gezet.

13 mei 2009

Verdwijning Willeke Dost wordt opnieuw onderzocht   Verdwijning Willeke Dost wordt opnieuw onderzocht

MEPPEL - Een onderzoeksteam van zeven politiemensen gaat alle informatie rond de verdwijning van de 15-jarige Willeke Dost in 1992 nog eens tegen het licht houden. Op basis daarvan beslissen politie en justitie dit najaar of er ook nader onderzoek volgt naar haar mysterieuze verdwijning. Volgens de politie gaat het op dit moment beslist nog niet om een moord-onderzoek, maar om een inventarisatie. Als uit de gegevens blijkt dat er niets te vinden is wat wijst op een misdrijf, volgt ook geen nader onderzoek. Familieleden van Willeke Dost juichen de stap van politie en justitie toe, en hopen dat ze eindelijk eens meer duidelijkheid krijgen over het lot van hun nichtje.

Het 15-jarige meisje verdween op 15 januari 1992 in de vroege ochtend uit het huis van haar pleegouders in Koekange. Ze nam haar mee en een foto van haar overleden ouders.

Bij de drentse politie kwamen in 2004 ruim honderd tips binnen over de verdwijning van Willeke Dost uit Koekange na uitzendingen van Tros Vermist en Opsporing Verzocht over deze zaak. Daarin werd een foto getoond, die liet zien hoe Willeke er vermoedelijk toen uit zag. Er werd een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Blij dat de zaak door de politie weer wordt opgepakt, maar twijfels of ze ook echt doorpakken. Zo reageert Anneke Mioch uit Meppel op het nieuws dat politie en justitie de vermissing van Willeke Dost uit 1992 weer oppakken. Anneke Mioch is de moeder van Willekes hartsvriendin Geke. Willeke Dost kwam veel bij het gezin over de vloer en Anneke zocht na haar verdwijning samen met haar dochter het hele land af. Nieuwe aandacht voor de zaak juicht ze toe, maar niet de manier van onderzoeken...

11 mei 2009

Onderzoek naar de verdwijning van Willeke Dost   Onderzoek naar de verdwijning van Willeke Dost

AMSTERDAM - Justitie en drentse politie gaan opnieuw onderzoek doen naar de verdwijning van Willeke Dost uit Koekange. Het 15-jarige meisje verdween op 15 januari 1992 in de vroege ochtend uit het huis van haar pleegouders. Ook haar fiets was weg. Ze nam een foto mee van haar overleden ouders. Sindsdien is er nooit meer iets van haar vernomen. Wat de aanleiding is om de verdwijning van Willeke Dost nu weer op te pakken willen politie en justitie nog niet zeggen.

Juist afgelopen week kwam dagblad De Telegraaf in een uitgebreide reportage tot de slotsom dat de in januari 1992 verdwenen tiener destijds om het leven moet zijn gebracht: Vrijwel zeker gebeurde dat in de boerderij nabij Koekange waar zij in een pleeggezin zat. De toenmalige coldcase rechercheur Dick Gosewehr en politiepsycholoog Harrie Timmerman bestudeerden de zaak in 2004 en ontdekten dat er nooit een gedegen rechercheonderzoek is verricht.

Zij schreven destijds een analyse van een vermoedelijk misdrijf, maar kregen geen enkele reactie van politie en justitie. Dit terwijl Willeke volgens de Telegraaf onder uiterst verdachte omstandigheden vermist was geraakt; op het platteland, midden in de winter en in het holst van de nacht. Opvallend is ook dat nauwelijks spullen van het meisje weg waren: geld, paspoort, pinpas en treinabonnement lagen nog op haar kamer. Ze heeft nooit meer iets van zich laten horen en is nooit meer door iemand gezien. TV drenthe besteedde op 25 mei 2004 in Drents diep aandacht aan de zaak Willeke Dost.

19 jan 2007

Willeke Dost in Tros Vermist   Willeke Dost in Tros Vermist

HILVERSUM - Het TROS tv programma Vermist besteedt in Uitzending gemist van 19 jan 2007 aandacht aan de vermissing van Willeke Dost uit Koekange.

Het is 15 jaar geleden dat het meisje op 15-jarige leeftijd in alle vroegte met de fiets het huis van haar pleegouders in Koekange verliet. Ze zou naar school, maar kwam daar nooit aan. Het enige dat ze heeft meegenomen is een foto van haar omgekomen ouders. Uitzending Gemist kijkt terug op deze mysterieuze verdwijning en hoopt op tips. Drie jaar geleden loofde TROS Vermist nog 10.000 euro uit voor de gouden tip die zou leiden naar Willeke. Justitie kwam met een beloning van 20.000 euro. Dit heeft tot nu toe niets opgeleverd.

 •      
zondag 2 december 2012

Televisie thema week: Hoezo armoede ...

Juist in deze economisch zware tijden is van allergrootst belang het voorkomen dat mensen in armoede moeten leven. De laatste decennia heeft het geld-systeem de overhand genomen in het reguleren van betrekkingen tussen mensen. Dit systeem is fragiel en heeft schaduwzijden:

 1. De uitbetaling van rente over vermogen kan alleen bestaan wanneer voortdurend geld wordt bijgeschept: inflatie

 2. Rigide financiële gewoonten creëren een toenemende materiële en maatschappelijke ongelijkheid tussen mensen. Egoïsten mastodonten komen op top en idealisten mensen delven onderspit.

Kortom, de financiële huishouding is niet duurzaam. De vinger aan de pols houden, rekeningen van crisis eerlijk delen, aanpakken voor nederland teneinde sterker en socialer uit de crisis te komen: kunnen allen mee doen? Veel mensen hebben met armoede te maken, terwijl anderen rijk zijn. Een aantal alleenstaanden, vaders en kinderen komen onverhoopt toch in de problemen en missen allicht een tv programma dat aan het denken zet over oplossingen. Een aantal redacties van de publieke omroep geven aandacht aan oorzaken en gevolgen van crisis. Kindindeknel doet mee en heeft alle thema uitzendingen gebundeld in onderstaande lijst:

Dankzij uitzending gemist is het materiaal duurzaam toegankelijk. Neem kennis en vergeet niet uw bijdrage de komende tijd aan discussie over rigide financiële gewoonten en aanpakken in nederland:

Buitenhof: armoede
Discussieprogramma met interviews, opinies en debatten, live vanuit de Hortus botanicus.

Wat zou jij doen... Weinig geld
Ik hou geheim dat we weinig geld hebben. Talkshow.

Stefpacking over Ghana
Afrikaanse kinderen worden meestal nogal zielig in beeld gebracht. Stef vraagt zich af of kinderen in een land als Ghana wel écht zo zielig zijn. Dit programma is in de lijst opgenomen omdat het idee van de themaweek ontstond samen met mijn voormalige docent van de utrechtse sociale school Yuri Brenner, die een tijd in Ghana heeft gewerkt.

3 op reis.. Filippijnen - Roemenië
Reisprogramma Dennis Storm ontmoet de heksenkoningin van Roemenië. Floortje Dessing maakt een reis door de Filippijnen en haar startpunt is de metropool Manilla.

Poor us: the animated history of poverty
Ben Lewis leidt de kijker door een deels geanimeerde geschiedenis van de armoede. Hoe zijn we door de eeuwen heen met armoede omgegaan?

Andere tijden: vrolijke armoede van Jordaan
In Nederland woonden rond 1900 naar schatting twee miljoen mensen in grote armoede.

Gesprek op 2: Hans Eenhoorn
Wat bezielt een oud-topman uit het internationale bedrijfsleven om de immens grote thema’s Honger en Armoede op de kaart te zetten? Paul Rosenmöller praat met Hans Eenhoorn.

10xBeter: de kunst van het geld
Consumentenprogramma met in elke aflevering tips voor een beter leven. Deze nieuwe reeks gaat over geld. Geen vrouw die blij wordt van 'n jaar lang geen kleding kopen. Laura de Jong van Free Fashion Challenge wel.

Give us the money
Documentaire: Bono en Bob Geldof zijn bekende activisten in de strijd tegen armoede. Hun doel was om met muziek van een groot publiek aandacht te vragen voor de arme mensen in de wereld.

Education, education
Door onderandere de economische vooruitgang in china verwacht men dat je door studie aan armoede kunt ontsnappen. Dus steken chinese ouders zich diep in de schulden om hun kind naar de universiteit te sturen.

Het Klokhuis: voedselbank
Sjaak en Clara Sies zijn in Rotterdam begonnen met het uitdelen van voedsel dat 'over' was. Die actie groeide in 2002 uit tot het oprichten van de eerste voedselbank.

Holland Doc: tweede vrouw van een bedoeïne
Documentaire: Rafea is de tweede vrouw van een bedoeïne. Ze wil een beter leven voor zichzelf en haar kinderen. Het Blote voeten college biedt ongeschoolde vrouwen van middelbare leeftijd uit arme gemeenschappen een opleiding.

Je zal het maar zijn: idealist
Aandacht voor drie mensen die leven zonder bezit.

Altijd wat: Leeuwardense achterstandsbuurt
Opinieprogramma: we volgen inwoners uit Heechterp-Schieringen. Bewoners nemen nu het heft in eigen handen en richten met elkaar een heuse onderneming op om de buurt te verbeteren.

Puberruil: Tjitse vs Koen
De brabantse 'kakker' Koen ruilt met de friese Tjitse, die met zijn moeder op een flatje woont en het niet al te breed heeft. Koen volgt als een van de weinige jongens de opleiding verpleegkunde. Zodat hij later bij de ambulance aan het werk kan.

Holland Doc: hoeveel winst is eerlijk
Documentaire: stadje in Zwitserland krijgt meer belasting binnen dan het kan uitgeven. Dankzij één inwoner: Ivan Glasenberg, CEO van Glencore wiens kopermijnen in Zambia de bevolking aldaar beduidend minder opleveren.

Studio Live: de voedselbon
In New York is een bekend recept uit de Tweede Wereldoorlog van stal gehaald, de voedselbon. Correspondent Mars van Grunsven doet verslag. Te gast is Simone van der Vlugt.

Labyrint... Arm in een rijk land
Wetenschap: wanneer ben je arm in een rijk land? Als je geen geld hebt om op vakantie te gaan? Of pas als je niet dagelijks een warme maaltijd op tafel kan zetten? Labyrint op zoek naar de definitie van armoede. --

Welcome to the world
Documentaire: Brian Hill vergelijkt de impact van plaats, tijd en omstandigheden waarin een kind wordt geboren in drie verschillende landen: sierra leone, cambodja en de verenigde staten.

Land rush
In de strijd om kostbare landbouwgrond voor de uitdijende wereldbevolking, worden de lokale boeren in mali verdreven door rijke naties als china en saoedi-arabië.

Meldpunt: nieuwe armoede in de middenklasse
De crisis raakt nu ook de middeninkomens. De gewone man met een tegenslag heeft al gauw moeite om de hypotheek te betalen. In de uitzending zien we verschillende verhalen.

Keuringsdienst van Waarde... Pampers - deel 2
De Keuringsdienst kijkt opnieuw naar de actie 1 pak = 1 vaccin van Pampers en Unicef. In deze aflevering onder andere een gesprek met Jan Pronk, oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Dokument code rood: TBS
Documentaire: Jessica Villerius volgt de 31-jarige Nabil die veroordeeld werd tot één jaar cel en TBS met behandeling. Van behandeling is geen sprake. Na zes jaar staat hij onaangepast en onbehandeld op straat.

De rekening van Catelijne
Catelijne, een bijstandsmoeder uit Amsterdam-noord, heeft vijf kinderen en dertigduizend euro schuld.

Schooltv-weekjournaal: crisis in spanje | tweede maasvlakte
Crisis in spanje: het gaat niet zo goed met spanje. We volgen het verhaal van José. Tweede maasvlakte: de Rotterdamse haven is erg groot maar moet nog meer groeien om de grootste haven ter wereld te worden. Hoe gaat dat in z'n werk?

Moldavië & Boudewijn de Groot
Verslag: acteur Serge Henri Valcke zet zich in voor de ouderen in Moldavië. En een muzikale verrassing voor Siem en Nel.

Park Avenue
Documentaire: van de totale amerikaanse welvaart komt 42,7% ten goede aan slechts 1% van de mensen. Van deze rijkste mensen van Amerika woont 1% op Park Avenue in New York City.

Amerika is altijd een land geweest dat individuele vrijheid en gelijke kansen belooft. Maar in de afgelopen jaren is de american dream aangetast. Vandaag de dag is het vrijwel onmogelijk voor iemand die als arme is geboren, de ladder te beklimmen en een kans te krijgen. Prijs winnende filmmaker Alex Gibney krijgt te pakken met ongelijkheid in Amerika door te focussen op hoe het systeem van voorrechten op zijn plaats wordt gehouden en hoe de arme overtuigd wordt te geloven dat de armoede zijn eigen schuld is.

Debat op 2: arm in de decembermaand
Discussieprogramma:  Wie zoet is krijgt lekkers.  Maar wat als Sinterklaas het geld niet heeft om de schoen te vullen?  Steeds meer Nederlandse kinderen leven in armoede.  In 2012 zijn het er al meer dan 300.000.  Ze groeien op in gezinnen die minder dan 1400 euro kunnen besteden.

Bert Kerkhof heeft verzuimd programma's in de lijst op te nemen die deze week een item uitzonden over armoede. Is zo'n item opgevallen en geeft het een nieuw gezichtspunt op armoede / bestrijden daarvan, mail naar:

kindindeknel at gmail.com
 •      
vrijdag 26 oktober 2012

Mannen met een vette knipoog

Officieel behoren mannen van vijftig en ouder niet meer tot de RTL doelgroep, van twintig tot 49 jaar, maar passen ze eerder bij omroep MAX. De komende weken krijgen ze er desondanks álle aandacht. In Mannen van een zekere leeftijd onderzoeken zes BN'ers met vijftig jaar op de teller de voor- en nadelen van hun leeftijd. "We zitten echt niet alleen te klieren".

Lol doorspekt met bulderlachen geeft het wat ingedutte etablissement de benodigde extra glans. De vrolijke herrie komt, hoe kan het anders, uit de hoek waar Prem Radhakishun en Henkjan Smits ontvangst houden. Het tweetal is dik bevriend. Sinds hun deelname aan Mannen van een zekere leeftijd, dat in de weekends door RTL op de buis wordt gebracht.

In dit programma onderzoeken de kersverse vijftigers de voor- en nadelen van het feit dat ze inmiddels al een halve eeuw op de teller hebben staan. Initiatiefnemer is Viggo Waas die behoorlijk aanhikte tegen het vorderen der jaren. Hij kreeg het idee een programma om zijn midlife-sores heen te bouwen, en in gesprekken met theaterpartner en lotgenoot Peter Heerschop kreeg het format al snel vorm.

De bedoeling: een zestal vijftigers - acteur Gijs Scholten van Aschat, cabaretier Joep van Deudekom en Waas, Heerschop, Prem en Smits - vormen een soort lotgenotengroep waarin ze vrijelijk kunnen simpen over de wurggreep van ouderdom.

Verrassend genoeg wordt amper gesomberd. Smits: "Ik denk dat de makers inderdaad hadden verwacht dat er problemen ter tafel zouden komen. Maar dat gebeurt niet, we kijken allemaal optimistisch tegen het leven aan."

Ze onderzoeken hoe het allemaal zit als je vijftig wordt: wat gebeurt er met je lichaam, gaat je conditie werkelijk achteruit, wat kun je doen om fit te blijven? Is een jonge vriendin het ei van Columbus? Kun je met goed fatsoen nog vertonen op een dancefeest? Is het nog niet te laat om een tattoo te laten zetten of een motor aan te schaffen? En hoe aantrekkelijk zijn mannen van een zekere leeftijd nog voor (jonge) vrouwen?

Wat de RTL-doelgroep betreft wil Prem meteen een misverstand uit de wereld helpen. "Toevallig gaat het nu om mannen van vijftig, maar het hadden ook mannen van dertig, of vrouwen van veertig kunnen zijn. Je steekt als kijker echt wat op over een bepaalde levensfase, en daarbij is het ook nog eens behoorlijk om te lachen. We lopen dus niet alleen maar een beetje te klieren, het is educatief met een vette knipoog." Smits: "De kracht zit ‘m in het feit dat het heel serieus is en komisch tegelijk. Het is voor jong en oud leerzaam."

Joep van Deudekom, Gijs Scholten van Aschat, Peter
     Heerschop, Viggo Waas, Henkjan Smits en Prem Radhakishun

Prem: "Zo gaat Henkjan, bij de start van het programma de dikste van ons allemaal, naar een conditietrainer om te kijken hoe hij ervoor staat. Het grappige is, nu is hij enorm afgevallen en ben ik de vetste. Hij let op zijn lichaam, ik zuip en rook en eet vette troep. Wat zijn nu echt de verschillen?"

Smits: "Het is soms niet makkelijk geweest, maar ieder van ons legt zijn ziel en zaligheid bloot. Het is écht eerlijke tv. Ik ben hartstikke ijdel. Ik word bij een conditietrainer getest, als ik op mijn dikst ben. Dat doe ik natuurlijk liever niet, zo in beeld komen, maar ik deed het wel. Ik weet, naast Viggo zien we er allemaal niet uit. Je doet mée dus ga je all the way. Ik maak soms opmerkingen waarvan mensen in mijn omgeving misschien schrikken. We zijn geen van zessen bezig geweest met het feit dat er een camera op ons was gericht. Hoe het ook gaat scoren, dit was geweldig leuk om te doen."

Prem "Sterker nog, dit is het leukste tv-programma dat ik heb gemaakt. Ik kwam iedere dag thuis met een smile van oor tot oor. Dit is een rollercoaster van feest en lachen."

Herkenbaarheid, daar is Waas in ieder geval op uit met het programma."Zelf vind ik vijftig worden niet echt een big deal. Iedereen confronteert je ermee, voortdurend."

Heerschop: "Ik ben nu twee jaar vijftig. Ik had er vooral de jaren ervoor moeite mee. En iedereen komt dat punt op zeker moment tegen. Vroeger vonden ze het leuk als je op de bar stond te dansen, nu zeggen ze: ga naar huis, jij! Je komt steeds vaster te zitten in je leven, in het gezin, je hypotheek. En dan vraag je: blijft dit zo, of ga ik nog veranderen, iets anders doen?"

Waas: "Ik moest een keer een scène van mezelf bekijken in een tv-serie. De camera filmde van achter, en opeens zag ik een kale plek op mijn hoofd. Ik viel bijna van mijn stoel, een heftige fysieke reactie."

Prem: "Ik heb er geen moeite mee. Ik vier het leven. Op mijn 49e verjaardag heb ik mijn eigen uitvaart georganiseerd. Dat was echt een groot feest, mensen kwamen speechen alsof ik dood was. Dat was ook het idee, dat ze allemaal goede dingen over me zouden zeggen, terwijl ik er zelf bij was. Kom op zeg, we leven in een fantastisch land, ik heb een leuk gezin, een vrouw die van me houdt, mijn kinderen."

Smits: "Mijn vrouw nam me op mijn vijftigste verjaardag op mijn verjaardag mee naar New York. We gingen naar een gospeldienst in Harlem, daarna naar een driesterren restaurant en vervolgens las ik, liggend in Central Park het pak kaarten van vrienden dat ze had meegesmokkeld."

Of ze ook nieuwe inzichten hebben verworven door het programma? Prem: "Zeker wel. Ik heb me voorgenomen meer creatieve dingen te gaan doen, die dramaserie eindelijk eens te gaan schrijven."

Smits: "De leeftijd brengt zelfovertuiging met zich mee. iedereen weet wat hij kan in zijn vak. Bedrijfstrainingen geven, zoals ik nu doe, dat had ik tien jaar geleden niet aangedurfd. Het is écht een fase van verdieping."

Heerschop: "Ik ga de komende maanden eens rustig denken over wat ik nog wil. De dingen die me eigenlijk niks opleveren gaan de deur uit. Dat komt wel echt door dit programma. Je kunt wel op zoek blijven naar grootse avonturen in het holst van de nacht, maar op een gegeven moment trek je dat niet meer. Je moet jezelf opnieuw uitvinden."

Waas: "Ik ben me gek genoeg door het programma inderdaad meer bezig gaan houden met wat ik nu wil. Waar sta ik, wat wil ik nog bereiken? Ik voel ook wel aankomen dat ik bepaald keuzes moet gaan maken. Vroeger deed ik maar wat, maar ik sta op het punt daar verandering in te brengen. Niet dat ik de dood in mijn nek voel hijgen, ik zie juist mogelijkheden om de dingen die ik heb geleerd uit te bouwen."

Prem: "En natuurlijk krijgen we het vervolg van deze serie: Mannen van een zekere leeftijd in de rimboe, Mannen van een zekere leeftijd in Las Vegas, ga maar door. Als we zestig zijn, zijn we aan serie 10 toe."

Heerschop: "Alles, als je maar een plan hebt. Je moet altijd weer iets bedenken. Als je geen enkele behoefte hebt aan welke verandering dan ook, dan wordt het nog een Lange rit."

Mannen van een zekere leeftijd, zaterdags 22.10 uur, RTL 4

Joep van Deudekom, Gijs Scholten van Aschat, Peter Heerschop, Viggo Waas, Henkjan Smits en Prem Radhakishun.
 •      
maandag 15 oktober 2012

Nederland verliest duizenden it-banen

AMSTERDAM - Duizenden it-banen gaan voor Nederland verloren, omdat studenten verkeerd worden opgeleid. Het bedrijfsleven verwacht dat vele vacatures door het slechte onderwijs onvervulbaar zullen blijven. Multinationals Stork en AkzoNobel luiden de noodklok: „We dreigen al dat werk te moeten exporten naar landen als India".

Bedrijven dreigen uit te wijken naar India

Met name hbo en universiteit laten flink wat steken vallen bij het opleiden van it-managers, stelt Pieter Schoehuijs. Hij is CIO (chief information officer) van AkzoNobel. Zijn vakgenoot Andre Haket, cio van Stork, deelt deze zorgen. Zonder aanpassingen in de opleidingen zien zij geen andere mogelijkheid dan werk van Nederland over te hevelen naar opkomende economieën met wel het juiste it-personeel, zoals India, waarschuwen de multinationals.

AkzoNobel en Stork hebben samen wereldwijd tienduizenden werknemers in dienst en zien een grote kloof tussen het Nederlandse onderwijs en het bedrijfsleven.

Onderwijsinstellingen leiden nu vooral veel computerprogrammeurs op. Deze studenten kunnen terecht bij it-bedrijven die programma's maken in opdracht van ondernemingen. Maar het bedrijfsleven schreeuwt juist om werknemers die als informatiemanager de brug weten te slaan tussen programmeurs en afdelingen als verkoop, personeelszaken en onderzoek.

„Het is al moeilijk om jong talent te interesseren voor de it-wereld", zegt Andre Haket van Stork. Terwijl ook de it-industrie moet verjongen. We moeten zorgen dat de scholing veel beter aansluit op de wensen van het bedrijfsleven. In het onderwijs gaat dat bepaald niet vanzelf", is zijn ervaring.

Pieter Schoehuijs van AkzoNobel ziet daarnaast ook een taak weggelegd voor de politiek. „Den Haag moet goed bedenken welke banen er de komende 10 jaar nodig zijn. Men moet het onderwijs snel daarop aanpassen. En wellicht moeten onderwijsinstellingen bedrijven laten meedenken over wat de studenten dan wél moeten leren".

 
 

Hans van Zon

Onderwijs sluit niet aan op het bedrijfsleven

In een tijd dat elke baan telt, is de constatering van multinationals AkzoNobel en Stork alarmerend. Duizenden it-banen in Nederland dreigen verloren te gaan omdat veel vacatures niet zijn te vervullen. It-afdelingen zijn niet op niveau te houden en kunnen daardoor in zijn geheel verdwijnen naar het buitenland.

De achtergrond van het probleem is net zo alarmerend. Ons onderwijs, vooral het hoogste segment met universiteiten en hbo's, leidt niet de it-managers op waarom het bedrijfsleven vraagt. Opkomende landen, zoals India, kunnen en doen dat wel.

Dat het onderwijs in ons land niet aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven is desastreus. Als bedrijven niet kunnen beschikken over informatiemanagers komt onze positie als handelsnatie en export-land in het gedrang. Zij zijn de olie in bedrijven, koppelen alle afdelingen aan elkaar en bepalen daarmee de snelheid van handelen. Als die olie verdwijnt, hebben we daar als geheel veel last van.

Het is dus van het grootste belang dat het (hoger) onderwijs zijn programma's aanpast en weer mensen opleidt waarom bedrijven vragen. Onderwijs is tenslotte ook geen doel op zich, het onderwijs moet aansluiten bij de wensen van de samenleving.

Om de kloof tussen theorie en praktijk te dichten, te beginnen op het gebied van it-management, zal er snel en adequaat moeten worden samengewerkt met de bedrijven die nu de noodklok luiden. Want zoals gezegd, in een tijd als deze telt elke baan.

Topbedrijven starten it-opleiding uit nood

AMSTERDAM - De Nederlandse Bank, Stork en AkzoNobel starten in november uit nood met een gezamenlijke opleiding it-management omdat het onderwijs niet voldoet. „Wij steken onze nek uit. We rekenen erop dat meer concerns snel zullen aansluiten", zegt Andre Haket van Stork.

De multinationals AkzoNobel en Stork hebben zware kritiek op het onderwijs. Ze verwachten de komende jaren een golf aan onvervulbare vacatures op alle niveaus van it-management omdat studenten verkeerd worden opgeleid. „Geen bedrijf kan zo'n opleiding in zijn eentje aan", zegt André Haket, Chief Information Officer (CIO) bij Stork „We moeten het samen doen en we beginnen heel bescheiden. We bieden twintig schoolverlaters bijvoorbeeld een traineeship aan bij AkzoNobel en bij Stork Technical Services met daarnaast gezamenlijke lessen. Ik verwacht dat er snel minstens twee grote bedrijven bij komen. Het zijn studenten met een universitaire opleiding, zoals bedrijfseconomie en informatica." De belangstelling is volgens Stork groot: er zijn al vijftig geïnteresseerden. „Ik geloof daarom dat het wel degelijk mogelijk is om jong talent voor dit soort opleidingen en carrières te interesseren. Helaas gaat het in het onderwijs allemaal vrij moeizaam. Wij vinden dat je niet alleen met kritiek moet komen, maar ook zelf actie moet ondernemen. En we geloven in deze opleiding."

Volgens Schoehuijs, CIO van AkzoNobel zoeken veel bedrijven geen programmeurs meer, maar informatiemanagers. „Mensen die bruggenbouwer zijn tussen de pure computermensen en de andere afdelingen".

 •      

Jongerenrecht

Slecht opgeleid naar afghanistan

Ongeloof in seks voor het huwelijk

Vele doden bij Love Parade

Krappe bovenkamers duurder dan studiebeurs

Laura Dekker en rechten van jongeren in nederland

Moeders pap pot binding hindert jongeren bij vinden werk

Ex-moeders vaker gedaagd door justitie

Kinderrechten en de plichten van een arts

Opvoeden

Inhuren praktijk-docenten MBO uit bedrijfsleven

Dirk Janssen nederlandse jongeren vertegenwoordiger

Opvoeden van arrogant, regentesk populisme

Noodgebouwen basis onderwijs aanpakken

Ontbrekend in Kopenhagen waarop de wereld wacht

Generation Islam - Children of afghanistan and gaza

Foto materiaal LTO Nederland actie

Voortgezet onderwijs na een mindere basisschool

Jeugdzorg

Manifest privacy, rechtshulp en waarheidsvinding

Jeugdzorg in nederland, drama van de eerste orde

Manifest Jongleur over de schreef

Coalitie wil groei aantal uithuisplaatsingen stoppen

Leger des heils haalt bakzeil bij uithuisplaatsing

Herstel van gezinnen en goedkope hulp

Debat over wantoestanden bij jeugdzorg

Zorgen met betrekking tot jeugdzorg

Mysterie van jeugd zonder gezin op een rijtje

Dure feestjes van jeugdzorg

Gezondheid

Baby verlof voor vader naar minimaal twee weken

Snel afgeleide mensen zijn meer creatief

Plan voor behandelen benauwde Co-Ouders

Onderzoek sport voor vaderloze kinderen

Honderden kinderen gaan jaarlijks de separeercel in

Geef huisarts grotere rol bij probleemgezinnen

Handhaven

Jill Egizii: Effect change and get court judges

Stop gemeentelijke vervreemding van kinderen

Behoud van familieleven bij scheiden is feestje waard

Moeders vaker gedaagd door justitie

Strafbare onttrekking aan de ouderlijke macht

EénVandaag over handhaven omgangsregeling

Televisie discussie over zorgplicht van beide ouders

Rechter negeert vader rechten bij scheiding

Rechter overtreedt te vaak wet bij scheiding

Klachtencommissie: Informeren béide ouders

Klassieke Co-Ouder regeling

Muziek

Jeffrey zingt voor zijn vader

Marco Borsato - Dochters uit beklemming

Jeff van Vliet - 't Is niet mijn fout

Dio - Alles doen om het weer aan te maken

Lawineboys - Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben

Kinderen voor kinderen - Foto album - Willem Wilmink

Koen Wauters - Passie - Zie me graag

Kinderen voor kinderen - Ha ha ha je vader

Economie

Opbouwen met elkaar en financiëel kringlopen

Nieuwe kans op kwaliteiten spoorlijn A'dam-Groningen

Drie keer nadenken over kinderopvang

Toekomst gloort hoop tegen sociaal culturele achterstand

Stop gemeentelijke vervreemding van kinderen

Vrijheid deed haïtianen sociaal en economisch das om

De economie van haïti in drenthe

Noodhulp actie haïti heeft cholera ramp niet voorkomen

Ontbrekend in Kopenhagen waarop de wereld wacht

Moeders pap pot binding hindert jongeren bij vinden werk

Vader crisis en economie

Cijfers

Vaderen over nederland

Vaderverstoting in nederland

Problemen van kinderen in kaart met onderzoek

Moderne rolopvattingen en herleving sociale economie

Aanvragers van echtscheidingen

Cijfers van CBS over aantal scheidingen

Eerste proefschrift ouderverstoting goedgekeurd

Flitsscheiding beëindigde 30.000 relaties

Geld

Co-Ouders zijn kredietwaardig

Co-Ouders en fiscale regels voor de Benelux

Kinderbijslagplan voor gescheiden vaders

Omgangsregeling en naleven regelen in éen rechtszaak

Steeds meer fricties tussen mensen en traditionele justitie

Affectieschaden aanpakken

Relaties

CO-Ouder clubs online

Regionale justitie contactgegevens

Politiek 1.0

Eén op drie kinderen in problemen door scheiding

Collegevorming na raadsverkiezing drenthe

Ronald Palsterk over pvda verkiezingsnederlaag

Brief aan tweedekamer lid Fatma Koser Kaya van D66

Repressie

Politiebureau zet vader onder druk: 'afstand doen van kinderen'

Negatief advies welstandscommissie is vaag

Ongeloof in seks voor het huwelijk

'Kinderen van mensen die nooit getrouwd zijn geweest'

échte zoon van zijn éigen vader

Agente werpt steen door ruit bij redacteur Kind in de knel

Dissidente mensenrecht activist Cuba verhongert

Nicolaas Beugeling, vrouw en kind te Veenhuizen

Nobel Prijs Vrede naar mensenrecht activist Liu Xiaobo

Omgangsonrecht - het boek van Tjerk Bakker

Steeds meer fricties tussen mensen en traditionele justitie

Écht regelgeven 3.0

Manifest Integriteit van Co-Ouderen

In voorspoed en geluk vader zijn met levensgezel europa

Uitspraak vervangende toestemming erkenning

Belgische wet Co-Ouders bestaat 15 jaar

Brad Pitt trouwt pas als homo’s het óok mogen

Koppel alimentatieplicht en omgangsregeling

Fiscaal Co-Ouderen in de Benelux

Omgangsonrecht met kinderen na scheiden

Co-Ouder na scheiding is de norm in België

Claim na geruchtmakend Bolderkar drama

Open knowledge and freedom of communication
StatCounter geeft relevante overzichten
CSS validator test Tidy test
Een ánder Europa is mogelijk